Glycon Simon Apollonius of Tyana Pythagoras
Isis / Osiris Dionysus Zalmoxis Kore Samothrace
Heroes Attis Adonis Mithras Other godmen
Orpheus

Pagan Christs

top