Glycon Simon Apollonius of Tyana Pythagoras Orpheus
Isis / Osiris Dionysus Zalmoxis Kore Samothrace
Heroes Attis Adonis Mithras
Other Godmen

Pagan Christs
Was Jesus new?  Was Jesus unique? 

other men who became gods

top