Glycon Simon Apollonius of Tyana Pythagoras Orpheus
Isis / Osiris Dionysus Zalmoxis Kore
Heroes Attis Adonis Mithras Other godmen
Samothrace

Pagan Christs
The ancient mysteries of Samothrace